Oferta

Dochody zagraniczne

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego dla Polaków osiągających dochody z różnych źródeł zagranicznych i osób zagranicznych osiągających dochody w Polsce. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania UPO, stosowanie konwencji MLI, procedura MAP, wymiana informacji podatkowych między państwami.

Oferujemy pomoc w zakresie:
Czytaj dalej...
 • Rezydencja podatkowa i miejsce opodatkowania
  • Zastosowanie zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania UPO, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania MLI, konwencja wielostronna UE, prawo Unii Europejskiej
  • Ustalenie rezydencji podatkowej osób przebywających za granicą
  • Ustalenie miejsca opodatkowania wszelkich rodzajów dochodów
  • Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
  • Konflikt rezydencji
  • Zmiana rezydencji
  • Ustalenie obowiązków podatkowych w Polsce i pomoc w ich realizacji
 • Działalność gospodarcza za granicą
 • Pracownicy transgraniczni
  • Praca dla zagranicznego pracodawcy
  • Praca dla polskiego pracodawcy za granicą
  • Praca zagranicznego pracownika w Polsce
  • Praca na statkach, pokładach samolotów
 • Inne dochody
  • Emerytury zagraniczne
  • Dywidendy
  • Ddsetki
  • Należności licencyjne
  • Składniki majątku, nieruchomości
 • Spadki i darowizny zagraniczne
 • Wymiana informacji podatkowych między państwami FATCA, CRS
 • MAP, procedura wzajemnego porozumiewania się
 • Wsparcie przed polskimi organami podatkowymi
 • Przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN w obszarze prawa podatkowego międzynarodowego


IP BOX

Świadczymy kompleksowe usługi wsparcia podatkowego dla firm prowadzących działalność innowacyjną, wytwarzających, rozwijających lub ulepszających prawa własności intelektualnych. Przepisy ustaw o podatku dochodowym, rozwiązania OECD, BEPS. Preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (ulga IP BOX).

Oferujemy pomoc w zakresie:
Czytaj dalej...
 • Identyfikacji kwalifikowanego IP (prawa własności intelektualnej)
  • patent
  • prawo ochronne na wzór użytkowy
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu
  • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin
  • autorskie prawo do programu komputerowego
 • Doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z ulgi IP-BOX
  • wymóg prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej
  • wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
  • ustalenie dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
 • Wniosek ORD-IN dotyczący identyfikacji preferencyjnie opodatkowanych dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej
 • Analiza dochodów pod kątem możliwości skorzystania z ulgi IP BOX
  • dochody z opłat licencyjnych
  • dochody ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
  • dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnione w cenie sprzedaży produktu lub usługi
  • odszkodowania z tytułu naruszenia praw z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
 • Analiza kosztów związanych z kwalifikowanymi IP
  • koszty kwalifikowane w związku z wytworzeniem kwalifikowanego IP
  • koszty kwalifikowane w związku z rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP
 • Wsparcie w przygotowaniu rozwiązań ewidencyjnych
  • odrębna ewidencja zdarzeń gospodarczych obejmującej wszystkie operacje związane z dochodami z kwalifikowanych IP
  • ewidencja zgodna z wymogami ustaw o podatku dochodowym
 • Wsparcie podatnika w kontaktach z organami podatkowymi w zakresie stosowanej ulgi IP BOX
 • Raportowanie MDR w zakresie własności intelektualnej

B+R

Świadczymy usługi wsparcia podatkowego dla firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową, badania naukowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe. Wsparcie dla firm wykorzystujących dostępną wiedzę do planowania produkcji, tworzenia nowych lub ulepszonych produktów, a także procesów i usług. Identyfikacja działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu przepisów podatkowych. Ulgi w opodatkowaniu dla działalności badawczo-rozwojowej.

Oferujemy pomoc w zakresie:
Czytaj dalej...
 • Identyfikacja działalności badawczo-rozwojowej podatnika
  • Prowadzenie badań naukowych
  • Prace rozwojowe
  • Badania przemysłowe
  • Wykorzystanie wiedzy do tworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów, usług
 • Wnioski ORD-IN dotyczące ustalenia prawa do preferencyjnego opodatkowania dochodów
 • Doradztwo w zakresie opodatkowania działalności badawczo – rozwojowej (B+R)
 • Analiza kosztów związanych z działalnością B+R – identyfikacja kosztów kwalifikowanych
  • wynagrodzenia w części związanej z działalnością B+R
  • nabycie wyposażenia, materiałów i surowców do działalności B+R
  • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
  • nabycie usług (najem, ekspertyzy, usługi doradcze, itp.) wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R
 • Wsparcie w przygotowaniu rozwiązań ewidencyjnych dla potrzeb raportowania podatkowego
  • odrębna ewidencja zdarzeń gospodarczych obejmującej wszystkie operacje związane z działalnością B+R
  • ewidencja zgodna z wymogami ustaw o podatku dochodowym
 • Wsparcie podatnika w kontaktach z organami podatkowymi w zakresie stosowanej ulgi B+R
 • Raportowanie MDR w zakresie własności intelektualnej


Nieruchomości
i majątek

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego i prawnego we wszystkich sprawach związanych z posiadanym majątkiem. Pomagamy ukształtować relacje majątkowe w rodzinie takie jak przekazanie majątku, przekazanie firmy, wspólne przedsięwzięcia pomiędzy członkami rodziny. Pomagamy też ukształtować relacje partnerskie i dotyczące majątku osobistego.

Oferujemy pomoc w zakresie:
Czytaj dalej...
 • Relacje majątkowe małżeńskie
 • Relacje majątkowe partnerów
 • Spadki i darowizny
 • Zbycie i nabycie majątku
 • Ulga mieszkaniowa
 • Wynajem składników majątku
 • Umowy pożyczek
 • Przekazanie firmy, sukcesja


Postępowania podatkowe

Reprezentujemy osoby fizyczne przed organami skarbowymi we wszystkich sprawach podatkowych. Występujemy przed organami jako profesjonalny pełnomocnik, co gwarantuje naszym klientom pełną ochronę ich praw w toczącym się postępowaniu.

Oferujemy pomoc w zakresie:
Czytaj dalej...
 • Wezwania z organów skarbowych w różnych sprawach
 • Wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji ORD-IN
 • Postępowania podatkowe przed organami skarbowymi
 • Postępowania sądowo-administracyjne WSA, NSA
 • Wezwania z organów skarbowych innych państw