Regulaminświadczenia usług drogą elektroniczną


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę:

Doradca Podatkowy Maria Uchman

1. Dane informacyjne Kancelarii
Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Kancelaria podaje wymagane dane:

Adres elektroniczny: kontakt@taxaction.pl;
Nazwa: Doradca Podatkowy Maria Uchman;
Adres: 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2;
NIP: 712 007 56 13;
Samorząd Zawodowy: Krajowa Izba Doradców Podatkowych;
Tytuł zawodowy: Doradca Podatkowy;
Numer wpisu: 00576 (Lista Doradców Podatkowych prowadzona przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych);
Zasady Etyki Doradców Podatkowych: Zasady Etyki Doradców Podatkowych

2. Ogólne warunki

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej regulaminem, określa zasady świadczenia usług doradztwa podatkowego z wykorzystaniem Internetu przez Kancelarię Doradcy Podatkowego Marii Uchman, zwaną dalej Kancelarią, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.).

Umowa z Kancelarią zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta na rzecz Kancelarii przelewu ustalonego przez strony wynagrodzenia, po uprzednim złożeniu zapytania za pośrednictwem wskazanego na stronie formularza („Chcę otrzymać wycenę usługi”,https://taxaction.pl/kontakt), akceptacji treści regulaminu, oraz uzyskaniu informacji zwrotnej od Kancelarii dotyczącej wyceny i czasu realizacji usługi. Wymienione elementy warunkują zawarcie umowy i ich spełnienie jest każdorazowo wiążące.

Usługi doradztwa podatkowego są świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z art. 2 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. 1996.102.475 z późn. zm.).

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta osobom trzecim informacji i treści przekazanych Klientowi przez Kancelarię w związku ze świadczeniem usług.

Kancelaria ma prawo odmowy udzielenia porady w przypadku, gdy naruszałoby to przepisy prawa lub Zasady Etyki Doradcy Podatkowego. W takiej sytuacji Kancelaria poinformuje o tym fakcie Klienta.

3. Świadczenie pomocy prawnej

Po wypełnieniu i przesłaniu przez Klienta formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej https://taxaction.pl/kontakt , Kancelaria dokonuje analizy przedstawionego zagadnienia prawnego, a także dokonuje wyceny usługi oraz określa prognozowany termin realizacji usługi i przesyła Klientowi ww. informacje do akceptacji na podany w zgłoszeniu adres internetowy.

W przypadku gdy kwota wyceny i termin realizacji zostają zaakceptowane przez Klienta, Klient dokonuje wpłaty na podany numer konta bankowego Kancelarii lub za pomocą płatności elektronicznych udostępnionych na stronie https://taxaction.pl/.

Numer konta: 38 1050 1953 1000 0022 5074 0830

W sytuacji, gdy zaistnieje konieczność udzielenia przez Klienta dodatkowych informacji niezbędnych do udzielenia porady, napisania pisma lub sporządzenia opinii prawnej Kancelaria skontaktuje się telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną z prośbą o podanie niezbędnych informacji, co może przedłużyć termin udzielenia odpowiedzi. W wymienionym przypadku Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zwłoką Klienta w udzieleniu dodatkowych informacji niezbędnych do świadczenia usługi. W takiej sytuacji termin do udzielenia odpowiedzi liczy się od momentu uzyskania przez Kancelarię pełnych danych od Klienta.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za podanie niepełnych danych lub danych nieścisłych o stanie faktycznym, a także za spóźnione uzupełnienie informacji. Klient, który ma zastrzeżenia do merytorycznej treści udzielonej porady prawnej oraz terminu jej udzielenia, ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany przez Użytkownika.

4. Postanowienia końcowe

Kancelaria świadczy usługi zgodnie z postanowieniami Zasady Etyki Doradców Podatkowych.

Kancelaria jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) pozyskanych od Klienta w celu realizacji usług.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię zawarte są w Polityce prywatności, z którą Klient ma obowiązek się zapoznać. Kancelaria jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy faktów i informacji, z którymi zapoznała się w związku ze świadczeniem usług doradztwa podatkowego. Zasady te stosuje się odpowiednio do Doradców Podatkowych jak i innych osób zatrudnionych w kancelarii. Ochrona ta wynika wprost z art. 37 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. 1996.102.475 z późn. zm.). Przepis ten jest podobny w treści do analogicznych przepisów innych ustaw korporacyjnych (np. art. 18 ust. 1 Prawa o notariacie, art. 6 ust. 1 Prawa o adwokaturze czy art. 3 ust. 3 ustawy o radcach prawnych).

Kancelaria zastrzega, że świadczenie wszelkiego rodzaju usług drogą elektroniczną wiąże się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Podpisując niniejszy Regulamin Klient oświadcza, że został poinformowany o ryzyku związanym ze świadczeniem usług droga internetową.

Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub zawartej umowy o świadczenie Usługi droga elektroniczną rozstrzygane będzie przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Kancelarii .

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2019 roku.

Obowiązująca wersja regulaminu opublikowana jest na stronie internetowej.

Dodatkowe informacje Klienci mogą uzyskać pod adresem: kontakt@taxaction.pl