Rezydencja podatkowa

 

Ustalenie rezydencji podatkowej

Dla osób fizycznych, które:
 • posiadają miejsce zamieszkania w różnych krajach lub
 • posiadają powiązania osobiste lub gospodarcze w różnych krajach lub
 • przebywają w różnych krajach lub
 • posiadają obywatelstwa więcej niż jednego kraju
 • ustalenie miejsca powstania nieograniczonego oraz ograniczonego obowiązku podatkowego na podstawie rezydencji;
 • ustalenie miejsca opodatkowania uzyskiwanych dochodów na podstawie rezydencji;
 • ustalenie sposobu wykazania uzyskiwanych dochodów przed organami podatkowymi na podstawie rezydencji.
 • analiza przypadku klienta;
 • ustalenie centrum interesów gospodarczych i osobistych klienta;
 • ustalenie rezydencji podatkowej klienta przy zastosowaniu ustaw krajowych, UPO oraz MLI;
 • ustalenie miejsca opodatkowania dochodów klienta;
 • ustalenie obowiązków podatkowych klienta w Polsce;
 • porady dotyczące rezydencji podatkowej, w których przedstawione są konkretne odpowiedzi na zadane pytania.
 

Zmiana rezydencji

Dla osób fizycznych, które:
 • przeniosły miejsce zamieszkania do innego kraju lub
 • zmieniły kraj powiązań osobistych lub gospodarczych lub
 • zmieniły kraj ich zwykłego przebywania
 • zmiana miejsca powstania nieograniczonego obowiązku podatkowego
 • zmiana miejsca opodatkowania uzyskiwanych dochodów
 • konieczność ustalenia sposobu wykazania uzyskiwanych dochodów zarówno przed, jak i po zmianie rezydencji
 • analiza przypadku klienta
 • ustalenie, czy doszło do zmiany rezydencji podatkowej klienta
 • ustalenie momentu zmiany rezydencji podatkowej
 • analiza konsekwencji zmiany rezydencji podatkowej klienta
 • reprezentacja klienta przed organami podatkowymi
 

Konflikty rezydencji

Dla osób fizycznych, które:
 • przeniosły do innego kraju ośrodek interesów życiowych lub przebywają na terytorium innego kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub
 • posiadają ośrodek interesów życiowych w więcej niż jednym kraju, np. klient pracuje w innym kraju niż w tym, w którym przebywa rodzina klienta lub
 • spełniły szczegółowe kryteria określone przez różne państwa, które spowodowały, że uznano je za rezydenta podatkowego w tych państwach
 • dążenie administracji dwóch państw do uzyskania prawa do opodatkowania dochodu światowego podatnika
 • rozstrzyganie konfliktu w oparciu o przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • rozstrzyganie konfliktu przez organy państw w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się (procedury MAP)
 • analiza przypadku klienta
 • ustalenie, czy doszło do powstania konfliktu rezydencji u klienta
 • analiza konsekwencji w przypadku wystąpienia konfliktu rezydencji u klienta
 • reprezentacja klienta przed organami podatkowymi